ZMIANA USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

20 listopada 2015 weszły w życie dość istotne zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. 2015.1639 z dnia 2015.10.19).
 
Wprowadzone zmiany odnoszą się w swoim zakresie głównie do instytucji tzw. dozwolonego użytku publicznego i polegają na:
 
1) wprowadzeniu do ustawy definicji instytucji oświatowej - brak jednoznacznego wyjaśnienia, co się pod tym pojęciem kryje w dotychczas obowiązujących przepisach powodował liczne kontrowersje i spory, choćby na kanwie art. 27 w treści obowiązującej przed 20 listopada br.;
 
2) doprecyzowaniu zapisów dot. dozwolonego tymczasowego zwielokrotniania utworów stanowiących część procesu technologicznego;
 
3) doprecyzowaniu zapisów dot. dozwolonego użytku utworów przez organizacje radiowe i telewizyjne w ramach ich własnych nadań;
 
4) doprecyzowaniu zapisów dot. dozwolonego użytku rozpowszechnionych utworów w zakresie ich wykorzystywania przez instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe;
 
5) doprecyzowaniu zapisów dot. dozwolonego użytku rozpowszechnionych utworów w zakresie ich udostępniania i zabezpieczania zbiorów przez instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, biblioteki, muzea i archiwa;
 
6) doprecyzowaniu zapisów dot. prawa cytatu;
 
7) wprowadzeniu zapisów dot. dozwolonego użytku utworów w ramach parodii, pastiszu lub karykatury;
 
8) wprowadzeniu zapisów dot. niezamierzonego wprowadzania utworu do innego utworu;
 
9) uchyleniu dotychczasowych zapisów o opracowaniach dokumentacyjnych;
 
10) doprecyzowaniu zapisów dot. dozwolonego użytku utworów podczas ceremonii religijnych oraz oficjalnych uroczystości organizowanych przez władze publiczne;
 
11) doprecyzowaniu zapisów dot. dozwolonego użytku utworów w celu reklamy wystawy lub sprzedaży;
 
12) wprowadzeniu nowych zapisów dot. zasad określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne;
 
13) wprowadzeniu nowych zapisów dot. dozwolonego użytku utworów osieroconych;
 
14) wprowadzeniu nowych zapisów dot. sposobów korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym;
 
15) uchyleniu przepisów ustawy obejmujących Fundusz Promocji Twórczości (zmiana wejdzie w życie od dnia 1.01.2016r.);
 
16) zmianie zapisów art. 79 ust. 2 dot. roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich, jako konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt SK 32/14 (zmiana wejdzie w życie od dnia 1.01.2016r.);
 
17) obowiązku stosowania do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych przepisów dot. sposobów korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym;
 
18) doprecyzowaniu zapisów art. 115 ust. 3 dot. inkryminowania plagiatu (zmiana wejdzie w życie od dnia 1.01.2016r.).
 
Zwracam przy tym również uwagę, że z dniem 20 maja 2016 roku wejdzie w życie kolejna zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która dotyczyć będzie zakresu stosowania ustawy prawo o stowarzyszeniach do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz nadająca ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prawo wypowiadania się w sprawie wniosku o rejestrację zmian statutu OZZ oraz prawo przystępowania (za zgodą sądu) do postępowania rejestrowego w charakterze podmiotu zainteresowanego.
 
Mateusz M. Woźniak
NOVATORIUS
Copyright